FAALİYETLERİMİZ

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

- Ati Müşavirlik A.Ş. olarak alanında 15 yılı aşkın süredir tecrübeli uzman ekibimizle (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanları, Avukatlar, İstanbul Mahkemeleri Bilirkişileri) iş ve sosyal güvenlik konusundaki her alanda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi...

- İşçi özlük dosyaları incelenerek işyerinde çalışan personelin işe girişinden ayrılışına kadarki sürecin yasal mevzuat çerçevesinde denetlemesi ve eksikliklerin giderilmesi, şirket iç yönetmelikleri ve disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması konusunda sürekli danışmanlık hizmeti verilmesi...

- Belirli periyodlarda işyerini ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyip, İnsan Kaynakları servisinin sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetinin verilmesi...

- Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi...

- Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması...

- Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi...

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması...

- İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi...

- Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler ile iş ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunarak görüşlerin bildirilmesi...

- İşçi - işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması...

- Sosyal sigorta, iş hukuku mevzuatı, toplu sözleşme ve sendika konularında şirketlere, işçi ve işveren sendikalarına, hukuk bürolarına danışmanlık yapılması...

- İşyerinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması...

- Şirketin taahhüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması, asgari işçilik incelemelerinin yapılması ve yürütülmesi, SGK’dan ilişiksizlik belgelerinin alınması...

- Sosyal Güvenlik ve İş mevzuatı Kapsamındaki Uyuşmazlıkların Çözümü...

- Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı...

Eğitim Danışmanlığı

Eğitimler

* 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması zorunlu kılınmıştır. Temel iş güvenliği ve iş sağlığı eğitimi almayan her çalışan için 1170 Lira para cezası kesilecektir.

- Yeni yasasının “eğitim” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur;

Çalışanların eğitimi MADDE 17

(1)- İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(2)- Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

(3)- Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4)- İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

(5)- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6)- Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Denetim Hizmetleri Danışmanlığı

* 5510 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlemeleri Ve Raporlama,

* 4857 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlemeleri Ve Raporlama,

* İşyeri kayıtları, özlük dosyaları ve şirket tarafından kullanılan yönetmelik, prosedür, sözleşme, belge ve diğer formlarla ilgili olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde (İş Müfettişleri ve SGK Müfettişleri tarafından yapılacak genel denetim benzeri) şirketlerin genel denetiminin yapılması suretiyle şirketin mevzuata aykırılıklardan kaynaklanabilecek risklerinin, personelden kaynaklanan mali yüklerinin ve mevcut durumunun ortaya konulmasına ilişkin genel bir denetim raporu hazırlanması,

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması,

* İşyerinde personel ve İnsan kaynakları sisteminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK uygulamaları açısından düzenli ve sürekli denetlenebilir nitelikte olmasının sağlanması.

6111 Sayılı Teşvik Danışmanlığı

*** 6111 Sayılı Kanunun 74. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 10 madde ile ihdas edilmiş ve işverenlerin 1 Mart 2011 tarihinden itibaren işe alacakları işçilerin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve diğer diğer koşulları sağlamaları kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması uygulaması 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Asgari İşçilik Danışmanlığı

SGK mevzuatı ile ilgili olarak ihale konusu işler ve özel bina inşaat işyerleri ile ilgili Müfettişler tarafından yapılan inceleme sonucunda işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik oranının hesaplanması ve Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilişiksizlik belgesi alınması sürecinin takibinin yapılması, işveren tarafından yürütülen projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması...

Özellikle ihale konusu işlerde ve inşaat işlerinde işin belirli bir kısmının verildiği taşeronlarla ilgili, işverenin çıkarları doğrultusunda, taşeron sözleşmelerinin düzenlenmesi...

Sigortalılara Yönelik Danışmanlık Hizmleri

Sigortalılarla ilgili emeklilik işlemlerini takip ederek, hizmet ihya işlemleri, hizmet birleştirme işlemleri, askerlik, yurtdışı, doğum borçlanması vb. tüm hizmet borçlanma işlemlerinin takibinin yapılması...

Sirküler Hizmeti

* İlgili Tüzük ve Yönetmelik Uygulamaları...

* 4857 sayılı İş Kanunu, kapsamında sirküler hizmeti verilmesi...

* 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile diğer sosyal güvenlik mevzuatı konularında sirküler hizmeti verilmesi...

* İş Hukuku ve Sosyal Güvenliği İlgilendiren yasal zorunluluklardaki değişiklikler konusunda sirküler hizmeti verilmesi...

* İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Tüm Tüzük ve Yönetmelik Uygulamaları Konusunda Yönlendirme..

* İş Kazası ve Meslek Hastalığı Risk Analizlerinin Yapılması Analiz ve Raporlama Sistemlerinin Oluşturulması...

* Ölçüm, Kalibrasyon Teknik Periyodik Kontrol İzleme ve Denetleme Hizmetleri...

* İşyerinin Kurma İzni ve İşletme Belgesi Talepleriyle İlgili İş ve İşlem Süreçlerinin Tamamlanması ve Danışmanlık Hizmetleri...

* İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tüm Eğitim Faaliyetleri, Tedbirler ve Kurallar...

Bordrolama Hizmeti

* İnsan Kaynaklarının son derece dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu günümüz dünyasında firmaların ana faaliyetleri haricindeki görevlerde çalıştırdıkları kadroları profesyonel bir zihniyetle yönetmekte ve bordrolandırmaktadır.

* Yasal zorunluluklar ve Kanunlar çerçevesinde, gizlilik kurallarına uygun aylık bordroların hazırlanması.

* Teşviklerin ve diğer ödemelerin, istisna kuralları ve vergi indirimleri olan bordroların en iyi şekilde hazırlanması.

* Avansların hazırlanması.

* Bordroların hazırlanması ve kontrol edilmesi.

* Ödeme listelerin hazırlanması Banka disketlerin oluşturulması.

* Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak tüm bildirimlerin zamanında yapılması.

* Kıdem ve ihbar tazminatların hesaplanması.

Bordrolama Hizmetinin Faydaları;

* Maliyet tasarrufu sağlaması,

* Maliyetlerin doğru merkezlere gönderilmesi,

* Maliyetlerin eleman başına sabitlenmesi,

* Hizmet kontrolünün artması,

* Hizmet kalitesinin artması ve standartlaşma olarak tanımlanabilir.

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni

* 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun’la birlikte dağınık ve karmaşık yasal düzenlemelere son verilerek, yabancı uyrukluların çalışmalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

"Yabancı uzman personel" ve "yabancı sanatçılara" Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı''nın görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı''nca verilecek izinler için yapılacak başvurular, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği''nde belirtilen usule göre yapılmaktadır.

İkamet izni A,B,C grubu ülke vatandaşlarının Türkiye''ye geliş amaçlarına, ikamet izin çeşidine, önceki kayıtlarına göre yapılan değerlendirilmeye göre verilmektedir.

Çalışma amaçlı ikamet izinleri alımı, sürelerinin izlenmesi, çalışmaya bağlı ikamet iznine dönüştürülmesi, zamanında bildirimlerin yapılması konularında danışmanlık yapmaktadır.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Ati Müşavirlik A.Ş., farklı niteliklerde personel temini konusunda firmaların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kurumun özelliklerine uygun olan pozisyonlarda istihdamı sağlamak ve gerektiğinde insan kaynakları yönetimi kapsamında kurum/kuruluşlara özgü insan kaynakları fonksiyonlarına yönelik proje hizmetleri üretilmesi amacını taşımaktadır.

* Performans Değerlendirme Sistemi Tasarımı

* Performans Odaklı Kariyer Yönetimi

* Kariyer Yönetim Sistemi Tasarımı

* Training Need Analysis Model Concept

* Training Need Analysis Model

* Eğitim Yönetim Sistemi Tasarımı

* Ücret Yönetim Sistemi

* Denetim Modeli

* Hizmet Kalitesi İyileştirme Modeli

Toplu İş Hukuku Danışmanlığı

* Toplu iş hukuku düzenlemeleri, Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu her işletmedeki İnsan Kaynakları yönetimleri açısından bilinmesi ve izlenmesi gerekli konulardır.

* Bu alanda meydana gelebilecek gelişmeler için önceden hazırlıklı olunmalı mevzuat bilinmelidir. Toplu iş ilişkileri stratejilerine, bu şekilde hazır olmak mümkün olur.

* Toplu iş ilişkileri bir süreçtir ve DPI bu sürecin her aşamasında, eğitim ve bilgilendirme ile uygulamanın yönlendirilmesi bakımından destek hizmeti vermektedir.

Toplu İş Hukuku Uygulamaları

(2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu )

* 2821ve 2822 Sayılı Kanunlar Hakkında Genel Danışmanlık,

* Proje Ortaklarımız Lehine Stratejilerin Oluşturulması ve Uygulanması,

* Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlık, Pazarlık Stratejileri Geliştirme ve Görüşme Süreçlerinde Bulunma,

* Toplu İş Uyuşmazlıklarının Tüm Aşamalarında Danışmanlık ve Uygulamacı Çözüm Ortaklığı